Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
2 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
3 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet
4 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
5 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 UBND cấp huyện Dân tộc
6 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Ban Dân tộc Tôn giáo
7 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng
8 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
9 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
10 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
11 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
12 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
13 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
14 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
15 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Mức độ 2 UBND cấp huyện An toàn thực phẩm
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet
18 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
19 Cấp Giấy phép bưu chính Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
20 Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị Mức độ 2 UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 39
Tổng: 42.838.336